Algemene voorwaarden Alex van Asperen – creatieve communicatie

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen

en diensten van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever en Alex van Asperen – creatieve communicatie.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is

overeengekomen. Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, zullen deze wijken voor de voorwaarden van de opdrachtnemer tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen

2. Prijsopgave en bevestiging

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van Alex van Asperen – creatieve communicatie zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 30 dagen, De prijsopgaven kunnen ten alle tijden wijzigingen ondergaan door een ‘onvoorziene’ verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden Alex van Asperen – creatieve communicatie eerst nadat deze door Alex van Asperen – creatieve communicatie zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.

3. Meerwerk

Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat Alex van Asperen – creatieve communicatie boven het aanvankelijk overeengekomene presteert. Indien aanvullende werkzaamheden volgens Alex van Asperen – creatieve communicatie onontbeerlijk zijn, is hij gehouden zulks onmiddellijk aan opdrachtgever kenbaar te maken en in overleg tot overeenstemming te komen, bij gebreke waarvan Alex van Asperen – creatieve communicatie gerechtigd is zijn werkzaamheden te staken en af te rekenen.

4. Meerdere reclame- of ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere reclame- of ontwerpbureaus wenst teverstrekken, dient hij hiervan alle betrokken reclame- of ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij een zelfde opdracht al reeds eerder aan een reclame- of ontwerpbureau heeft verstrekt.

5. Onjuiste gegevens

Alex van Asperen – creatieve communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindprodukt wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat Alex van Asperen – creatieve communicatie het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is. Deze akkoord verklaring moet uit schrift blijken. Opdrachten aan grafische of andere productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging van het ontwerp worden door en in opdracht van de opdrachtgever verstrekt. Alex van Asperen – creatieve communicatie houdt zich voor de uitvoering van die opdracht -waar nodig beschikbaar voor mondeling overleg. Alvorens tot verveelvoudiging wordt overgegaan dient de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp aan Alex van Asperen – creatieve communicatie voor akkoord te worden bevonden.

6. Risico van opslag informatie

Alex van Asperen – creatieve communicatie is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij Alex van Asperen – creatieve communicatie of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

7. Uitvoering

Op verzoek van de opdrachtgever kan Alex van Asperen – creatieve communicatie tegen een nader overeen te komen vergoeding bij verveelvoudiging als handelingsbevoegd gemachtigde voor de opdrachtgever optreden nadat dit schriftelijk tussen Alex van Asperen – creatieve communicatie en de opdrachtgever is overeengekomen.

8. Auteursrecht

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en het definitieve ontwerpen van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan Alex van Asperen – creatieve communicatie.

9. Auteursrechthebbende

Alex van Asperen – creatieve communicatie garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken en garandeert dat het ontwerp origineel is.

10. Naamsvermelding

Alex van Asperen – creatieve communicatie is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publikatie of op een titelrol. Wanneer Alex van Asperen – creatieve communicatie dit niet nodig dan wel niet wenselijk acht, zullen tussen Alex van Asperen – creatieve communicatie en de opdrachtgever in goed overleg afspraken worden gemaakt aangaande een eventuele andere wijze waarop de vermelding zal plaatsvinden. Als Alex van Asperen – creatieve communicatie dit nodig acht, zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool met de naam van Alex van Asperen – creatieve communicatie en het jaar van de eerste openbaarmaking.

11. Auteursrecht bij Alex van Asperen – creatieve communicatie

Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomsten tussen Alex van Asperen – creatieve communicatie en de opdrachtgever worden aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht op het ontwerp, blijft dit auteursrecht bij Alex van Asperen – creatieve communicatie.

12. Eigendom bij Alex van Asperen – creatieve communicatie

Zolang geen nadere afspraken tussen Alex van Asperen – creatieve communicatie en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Alex van Asperen – creatieve communicatie aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde exemplaar, blijft dit eigendom van Alex van Asperen – creatieve communicatie.

13. Verveelvoudiging

Zolang de opdrachtgever niet de toestemming van Alex van Asperen – creatieve communicatie heeft ontvangen zoals bedoeld in artikel 5, zal deze de verveelvoudiging niet (doen) aanvangen Deze goedkeuring zal door Alex van Asperen – creatieve communicatie slechts op goede gronden kunnen worden geweigerd. Verveelvoudiging zonder schriftelijke toestemming leidt tot verschuldigbaarheid van een direct opeisbare niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 10.000,- voor iedere dag dat de opdrachtgever in overtreding is.

14. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Alex van Asperen – creatieve communicatie, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over deze bestemming en oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage.

15. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Alex van Asperen – creatieve communicatie veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Alex van Asperen – creatieve communicatie zal deze toestemming niet kunnen onthouden indien dit in strijd met de redelijkheid zou kunnen zijn. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Alex van Asperen – creatieve communicatie als eerste in de gelegenheid te stellen om de door hem gewenste wijzigingen uit te voeren.

16. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, hebben zowel de opdrachtgever als Alex van Asperen – creatieve communicatie de vrijheid om het ontwerp te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities van het ontwerp. Dit is echter niet eerder dan wanneer de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Alex van Asperen – creatieve communicatie en nadat de eerste verveelvoudiging van het ontwerp openbaar is gemaakt

17. Honorarium

Alex van Asperen – creatieve communicatie en de opdrachtgever komen een redelijk honorarium overeen op basis vande door Alex van Asperen – creatieve communicatie gehanteerde uurtarieven en bijkomende kosten.

18.Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.

19. Ander gebruik

Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

20. Herroepen opdracht

Wanneer een opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Alex van Asperen – creatieve communicatie zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

21. Beëindiging opdracht

Wanneer er sprake is van zijn wils- onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de opdrachtgever waardoor van Alex van Asperen – creatieve communicatie redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Alex van Asperen – creatieve communicatie het recht om deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft het bureau recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

22. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Alex van Asperen – creatieve communicatie nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer Alex van Asperen – creatieve communicatie evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken dan welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

23. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Alex van Asperen – creatieve communicatie binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

24. Geschillen

Alle geschillen welke tussen Alex van Asperen – creatieve communicatie en opdrachtgever ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Alex van Asperen – creatieve communicatie de op grond van de regels der relatieve competentie bevoegde rechter verkiest. Nederlands recht is van toepassing.

Deel deze pagina